1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Наименование на услугата според ИИСДА

1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - § 3 от ДР;
чл. 32, т.2 от Тарифа №14

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост (отстъпено право на строеж);
3. Други (приложения към заявлението за издаване на скица);
4. Попълнено Приложение
№3, към чл. 4, ал. 1 от Инструкция №3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV от Тарифа №14;
5. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 32, т. 2

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета