Контакти

Точно наименование на администрацията
Областна администрация на област с административен център град Добрич

Адрес 
град  Добрич,  ул.  "Независимост" № 5

Пощенски адрес 
град  Добрич,  ул.  "Независимост" № 5, ПК 9300

БУЛСТАТ: BG124125725

Банкова сметка за заплащане на такси за предоставяните административни услуги:

"УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Работно време
Работното време на Областна администрация - Добрич
е от 9:00 ч. до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.

Работното време на „Бюро за комплексно обслужване" е от 9:00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване. В случаите, когато в 17:30  ч. има чакащи потребители на административни услуги във фоайето пред „Бюро за комплексно обслужване", работата на бюрото продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемни дни
Приемен ден на Областния управител е след предварително записване в „Бюро за комплексно обслужване" или на телефони 058 655 411; 058 655 434.

Данни за кореспонденция
Тел.:
 +359 (0)58 601 200 
Факс: +359 (0)58 601 249 
Тел./факс: 058 601 249 -  Протокол и връзки с обществеността
Мобилен телефон: 0884 970 997 - Протокол и връзки с обществеността

Областна администрация на област Добрич е вписана в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен №178298

Електронна поща: governor@dobrich.government.bg - Областен управител на област Добрич
Електронна поща: press@dobrich.government.bg  - Протокол и връзки с обществеността 

Интернет страница: http://www.dobrich.government.bg//

 

 

Важно (отнася се за физическо лице): Съгласно чл. 6, параграф 1, буква "в" и "д" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни, чл. 7, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, във връзка с чл. 29, ал. 2 от АПК, личните Ви данни се събират и обработват от Областна администрация Добрич, в качеството й на администратор на лични данни за изпълнение на нормативно установено задължение и упражняване на официални правомощия, които са предоставени на Областен управител на област Добрич и Областна администрация Добрич.

 

     

 

                                  

Актуално

съобщение

анкета