1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

Наименование на услугата според ИИСДА

1977

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 5

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;

3. Документи за собственост;
4.Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
5. Положително становище на РД "ПБЗИ" за строежи I и II категория;
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
7. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР или друг специален закон, и съответствие на ИП по условията в тези актове;
8. Съгласуване с МК при условията и по реда на чл. 125, ал.6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;
9. Виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал.3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;
10. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или за водовземане и/или за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в ЗВ;
11.Технически или работен инвестиционен проект - 3 екз.;
12. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 8

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета