За прозрачни и открити областни и общински администрации

files/upload/symbol/opac.JPG  

  ПРОЕКТ „За прозрачни и открити областни и общински администрации"

БЕНЕФИЦИЕНТ - Областна администрация Варна

ПАРТНЬОРИ: Областни администрации Добрич, Шумен, Търговище

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Областна администрация Варна и общински администрации Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово; Областна администрация Добрич и общински администрации Балчик, Генерал Тошево, Добрич град, Добрич селска, Крушари, Тервел, Шабла; Областна администрация Търговище и общински администрации Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище; Областна администрация Шумен и общински администрации Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.

  • - Гражданите и бизнеса в области Варна, Добрич, Търговище, Шумен.

ОБЩА ЦЕЛ: Повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Оптимизиране на съществуващата практика за отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации;

  • Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса за административната дейност на областните и общински администрации чрез постигане на по-пълна отчетност и предоставяне на по-широк достъп до обществената информация;
  • Проучване и адаптиране на добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността и отчетността на администрациите;
  • Идентифициране мащабите и тенденциите за разпространение на корупцията в областните и общински администрации и свързаните с нея нагласи, действия, оценка и очаквания на обществеността за противодействието й;

Разработване  и използване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията в областните и общински администрации.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 12 месеца

ДЕЙНОСТИ:

1. Проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането й.

2. Проучване на съществуващи добри практики в държави-членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията  и адаптирането им за  прилагане в дейността на областните и общински администрации.

2.1 Проучване опита на осем държави-членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията.

            2.2 Провеждане на работно посещение в две държави-членки на ЕС.

            2.3 Анализ на получените резултати и разработка на  Наръчник „Добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията".

            2.4 Издаване на Наръчник „Добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията".

3. Разработване на единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации.

4. Провеждане на семинар на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите от областните и общински администрации".

5. Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации:

         5.1 Разработване на концепция за организиране на специални места за достъп до информация за областните и общинските администрации.

         5.2 Монтиране на интерактивни автоматизирани точки за достъп до информация и обратна връзка (touch screens) в: Областни администрации Варна, Шумен и Търговище, общински администрации: Аксаково, Белослав, Девня, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Добрич селска, Тервел, Търговище, Шумен

        5.3 Изработване на брошури с информация за реда за предоставяне на всички административни услуги, срокове и такси; подаване на жалби и сигнали - по 250 броя за всички 32 общини и по 150 броя за четирите областни администрации

          5.4 Изработка и монтаж на:

- информационни табла с попълнени примерни бланки за предоставяните административни услуги в общински администрации: Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Крушари, Тервел, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, В.Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Нови пазар, Хитрино, Шумен и в Областни администрации Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

 - указателни табели на входа на областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище

          5.5 Разработка и въвеждане на „гласов портал" в областни администрации Добрич, Шумен и Търговище

6. Обновяване на интернет страниците на областните и общинските администрации:

            А. Обновяване на интернет страниците на общински администрации: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Г. Тошево, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, В. Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Н. Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.

            6.1 поддържане на английска версия;

            6.2 адаптирането им  за хора с увредено зрение - звукова информация;

            6.3 създаване на секции с информация за сигнали, препоръки и мнения на граждани и бизнеса;

            6.4 публикуване на пълна информация за предоставяните услуги от общините, всички формуляри и бланки за административни услуги във формат подходящ за попълване;

            6.5 разработване и обновяване на секции за общински съвети

            6.6 контакти - координати на отдели и служители и форма за онлайн запитване;

            6.7 създаване на публични регистри на регулаторните режими;

            6.8 документация за провежданите обществени поръчки /документация за участие в процедурата, резултати от класирането/;

            6.9 публикуване на специфична информация за съответната общинска администрация.

            6.10 въвеждането на онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети в 16 общински администрации - Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Балчик, Крушари, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, Шумен

                Б. Въвеждане на електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания от гражданите в сайтовете на  четирите Областни администрации.

7. Провеждане на кръгла маса на тема: „Ефективност и прозрачност на административната дейност ".

8. Провеждане на представително социологическо изследване и анализ за оценка нивото на корупцията при административното обслужване в областните и общински администрации.

 9. Изготвяне на действащ „Модел за противодействие и борба с корупцията в областните и общински администрации".

10.   Разработване на Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията в областните и общински администрации.

11. Провеждане на дискусионен форум „Антикорупционна политика на администрацията".

12. Дейности за информация и публичност.

13. Одит.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета