2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Наименование на услугата според ИИСДА

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Област на функционална компетентност

АПОФУС

Нормативно oснование

Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Закон за администрацията

Необходими документи

1. Заявление
2. Копие от трудова книжка

Срок на изпълнение

- 30 дни от прекратяването от прекратяване на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на искането - съгласно чл.5, ал.7 от КСО

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета