2133 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)

Наименование на услугата според ИИСДА

2133

Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)

Област на функционална компетентност

АПОФУС

Нормативно oснование

Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Закон за администрацията

Необходими документи

1. Заявление
2. Копие от трудова книжка

Срок на изпълнение

- 30 дни от прекратяването от прекратяване на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на искането - съгласно чл.5, ал.7 от КСО

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета