1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Наименование на услугата според ИИСДА

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 77 и чл.82а 

Необходими документи

  1. Заявление;
  2. Документ за собственост /нотариален акт, акт за държавна собственост и др./
  3. Актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган(6-месечен давностен срок от издаването й);
  4. Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
  5.  Удостоверение/писмо от съответната Общинска администрация по местонахождение на имота, в което да са посочени имената на бившите собственици на имота към момента на отчуждаване, както и идентификационните данни /парцел, пл. №, кв./ на същия към момента на отчуждаване;
  6. Платежен документ за платена такса на основание чл. 82а от Закона за държавната собственост

Забележки:
1. Упълномощеният представител прилага пълномощно/договор за правна защита и съдействие;
2. При необходимост могат да бъдат изискани допълнителни документи. 

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт 1 месец

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г. както следва:
обикновенна услуга - 15 лв. за всеки имот
бърза услуга - 22.50 лв. за всеки имот

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета