В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Наименование на услугата според ИИСДА

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 77 и чл.82а 

Необходими документи

  1. Удостоверение за идентичност на имота от съответната община по всички предходни планове;
  2. Актуална скица на имота, когато за съответната територия липсва кадастрална карта;
  3. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт 1 месец

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г. както следва:
обикновенна услуга - 15 лв. за всеки имот
бърза услуга - 22.50 лв. за всеки имот

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

 Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета