1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 72, ал. 2
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 104,  ал. 3

Необходими документи

1. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, което заявява искането си за съставяне на акта за поправка на акта за  държавна собственост
2. Актуална скица на имота по действащия регулационен и кадастрален план  /оригинал/,  придружена с удостоверение за
идентичност по всички, а за населените места с влязла в сила кадастрална карта
3. Техническа характеристика на сградата,  съдържаща:  застроена площ, конструкция на сградата, година на построяване, етажност, ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж
4. Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота
5. Акт за държавна собственост

Документи, които администрацията може да събира по служебен път

1. Копие от Акт за държавна собственост;

2. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице.

Срок на изпълнение

14-30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета