В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 72, ал. 2
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 104,  ал. 3

Необходими документи

1.      Справка за имота от кадастралната карта и кадастралните документи;

2.      Удостоверение за вписаните обстоятелства по Закона за търговския регистър - за държавните предприятия ;

3.      Документи, които удостоверяват обстоятелствата за поправка на акта за държавна собственост.

Документи, които администрацията може да събира по служебен път

1. Копие от Акт за държавна собственост;

2. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице.

Срок на изпълнение

14-30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

  Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета