1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Наименование на услугата според ИИСДА

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал.1
Закон за държавната собственост - чл. 77 , чл. 82а

Необходими документи

1. Искане от деловодството на Областна администрация
2. Молба-декларация заверена от служба "Общински имоти" и данъчното подразделение по местонахождение на имота
3. Оригинална скица на имота /когато е земеделска земя, скицата следва да бъде заверена от общинската служба "Земеделие и гори" и да е придружена с удостоверение, че няма реституционни претенции към имота/
4. Удостоверение за наследници /ако имота е наследствен/
5. Заверено копие от нотариален акт /договор/
6. Данъчна оценка
7. Документи доказващи правото на собственост
8. Документ за платена такса

 Забележки:
1. Упълномощеният представител прилага пълномощно/договор за правна защита и съдействие;
2. При необходимост могат да бъдат изискани допълнителни документи;
3. Всички оригинални документи се връщат на заявителя след издаване на удостоверението;

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт
 1 месец

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г. както следва:
обикновенна услуга - 10 лв. за всеки имот
бърза услуга - 15 лв. за всеки имот

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета