В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Наименование на услугата според ИИСДА

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал.1
Закон за държавната собственост - чл. 77 , чл. 82а

Необходими документи

1. Актуална скица на имота, когато за съответната територия няма влязла в сила кадастрална карта;

2. Удостоверение за идентичност на имота от съответната община по всички предходни планове;

3. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт
 1 месец

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г. както следва:
обикновенна услуга - 10 лв. за всеки имот
бърза услуга - 15 лв. за всеки имот

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

  Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета