1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл.77

Необходими документи

1. Искане от деловодството на Областна администрация
2. Оригинална скица на имота
3. Документи, доказващи правото на собственост съгл. чл.109 ал.2 от ППЗДС
4. Документи, удостоверяващи правния интерес на заявителя - съдебно удостоверение; удостоверение за наследници; доказателства за наличие на правен интерес

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт1 месец

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета