1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица,  от архив “Държавна собственост"

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 70, ал.1, чл. 77
Административнопроцесуален кодекс - чл. 57

Необходими документи

1.      Документи, които удостоверяват правен интерес на заявителя (съдебно удостоверение, документ за собственост, удостоверение за наследници и др.)

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт 1 месец

Такса

без такса

 Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета