1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 177, ал.3;
чл. 31в, чл.31г от Тарифа
14

Необходими документи

1.      Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

2.      Договори с експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

3.      Документ от АГКК за изпълнението по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

4.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

 

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Съгласно чл. 31в, чл. 31г от Тарифа №14

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета