1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 177, ал.3;
чл. 31в, чл.31г от Тарифа
14

Необходими документи

1. Заявление;
2. Полълнено приложение 3 към чл. 4, ал. 1 от Инструкция
№3/17.12.2001 г. за прилагане раздел IV от Тарифа №14;
3. Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от провереките на достигнатите контролирани нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл.176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти  със съществените изисквания към строежите;
9. Документ от СГКК за изпълнение изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
11. Технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176а, чл. 176б, от ЗУТ;
12. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;
13. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Съгласно чл. 31в, чл. 31г от Тарифа №14

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета