1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 176а, ал. 5

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Технически паспортна строежа, заверен от лицата, които са го съставили, на хартиен носител - 2 екз.
3. Технически паспорт на строежа на електронен носител - диск.

Срок на изпълнение

7 дни

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета