1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Наименование на услугата според ИИСДА

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2

Необходими документи

1. Писмено заявление;
2. Екзекутивната документация съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор;
3. Попълнено приложение №1 от Инструкция №3 от 2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители;
4. Документ за платена такса;
5. Нотариално заверено пълномощно за представител.

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 9

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета