1976 Презаверяване на разрешение за строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3 и ал. 4,
чл. 29, ал. 4 от Тарифа 14

Необходими документи

1.      Документ за собственост,  доказващ, че възложителят е

  • Собственикът на имота;
  • Лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
  • Лицето, което има правото да строи в чужд имот по силата на закон.

2.      Оригиналното разрешение за строеж;

3.      Констативен акт за установяване наличието на обстоятелствата, регламентирани в чл. 153, ал. 2 от ЗУТ;

4.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.


Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актСъгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета