1976 Презаверяване на разрешение за строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3 и ал. 4,
чл. 29, ал. 4 от Тарифа 14

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Разрешение за строеж в оригинал;
3. Нотариално заверена декларация от възложителя, че не е започнал строителна дейност, в т.ч. че не е съставен протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежа /чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3/31.07.2003 г./ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, на МРРБ;

4. Протокол от комисия, назначена от Областния управител за установяване на място за липса на строителна дейност;
5. Попълнено Приложение №3/17.12.2004 г. за прилагане на раздел IV от Тарифа 14;
6. Документ за платена такса

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актСъгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета