1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 4 (платена)

Необходими документи

1. Мотивирано писмено искане;
2. Проект за ПУП, включително работен план, когато такъв е необходим;
3. Документите се внасят от лицата, имащи право да строят (по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ), заедно с:
- документите за собственост или отстъпеното право на строеж;
- скица (виза) за проектиране по чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
- влязъл в сила ПУП (чл. 12, ал. 2 от ЗУТ);
- три копия на проекта с изискуемите части по ЗУТ (съгл. чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ) в обхват и съдържание съгласно Наредба 4 на МРРБ;
- административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителство по Закона за опазване на околната среда или специален закон;
- оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
- разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подзеземни води и/или разрешетелно за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
4. Становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа и втора категория;
5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
6. Платена такса за услугата, съгласно Тарифа
14;

Срок на изпълнение

1 месец

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета