1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 4 (платена)

Необходими документи

1.      Документ за собственост (отстъпено право на строеж) № .........../........... г.;

2.      Проект за ПУП съгласуван по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;

3.      Доказателства за проведено съобщаване на ПУП по чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, с изключение на случаите по ал. 13 и констативен акт за постъпили възражения ;

4.      Инвестиционен проект в части...- 3 екземпляра;

5.      Оценката за съответствието на част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

6.      Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т.2 и съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

7.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.


Срок на изпълнение

1 месец

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета