2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Наименование на услугата според
ИИСДА

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1

Необходими документи

1. Мотивирано искане от възложителя;
2. Документ за собственост;
3. Актуална скица на имота;
4. Документи за предварително съгласие за изработване на ПУП по чл. 124, от органите по ал. 1-3 от ЗУТ;
5. Задание, одобрено от органите по ал. 3 или ал. 4 на чл. 124 от ЗУТ, съгласувано с Министерство на културата и Министерство на околната среда и водите - съгласно чл. 125, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ;
6. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ;
7. Документи по чл. 62а, ал. 3 (т. 1/ т. 2) от ЗУТ за случаите по чл.62а, ал.2 от ЗУТ;
8. Документи по чл. 63, ал. 2 и  ал. 4 от ЗУТ
9. За случаите разрешаване изработване на план-извадка от по чл. 133 от ЗУТ:
10. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ;
11. Извадка от действащия ОУП;
12. Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок на изпълнение

1 месец

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета