В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Наименование на услугата според
ИИСДА

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1

Необходими документи

1.    Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ:

  • Нотариален акт за собственост;
  • Договор за концесия;
  • Разрешение за строеж;
  • Други документи, които са  предвидени в специален/и закон/и...................................................................................................................

2.    Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и ал. 7  от ЗУТ,  което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а,  ал. 7 от ЗУТ:

  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерство на околната среда и водите  или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);
  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);
  • Опорен план.

Срок на изпълнение

1 месец

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета