1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5; § 184, ал. 7

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
3. Виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал.6 и чл. 134, ал.6;
4. Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредба по чл. 139, ал. 5;
5. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6;
6. Документ за предоставяне за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване;
7. Разрешение за строеж или други документи от издадени строителни книжа;
8. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

14 дни в случаите по чл.144, ал.3,т.1 от ЗУТ
30 дни в случаите по чл.144, ал.3,т.2 от ЗУТ

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 7

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета