1974Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 3, т. 1

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост;
3.Одобрен технически или работен инвестиционен проект или одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ - 3 екземпляра;
4. Попълнено Приложение №1 от Инструкция №3/2001 г. на МРРБ;
5. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

7 дни - съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 1 и ал. 3

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета