В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1974Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 3, т. 1

Необходими документи

 1.    Документи за:

  • Собственост (отстъпено право на строеж) №................./................;

  • Учредени вещни права;

  • Учредени сервитути по реда на специални закони;

  • Право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ;

  • Право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.

2.    Одобрен инвестиционен проект.

3.    Документи по чл. 148, ал. 8 от ЗУТ (отбележете със знак T приложимото) :

  • Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

  • Решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;

  • Решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда.

4.    Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

5.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.


Срок на изпълнение

7 дни - съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 1 и ал. 3

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета