1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 143, ал. 2

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост.
3.Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
4. Положително становище на РД "ПБЗИ" за строежи I и II категория;
5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
6. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР или друг специален закон, и съответствие на ИП по условията в тези актове;
7. Съгласуване с МК при условията и по реда на чл. 125, ал.6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;
8. Виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал.3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;
9. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или за водовземане и/или за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в ЗВ;
10. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен ак Няма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал.4

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета