В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение

Номер на услугата (ИИСДА)

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 6

Необходими документи

1.      Документи за:

  • Собственост (отстъпено право на строеж) №................./................;
  • Учредени вещни права;
  • Учредени сервитути по реда на специални закони;
  • Право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ;
  • Право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.

2.      Идеен инвестиционен проект - 2 екземпляра;

3.      Предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

4.      Действащ подробен устройствен план, със заверка от органа, който го е одобрил, ако не е процедиран пред Областния управител;

5.      Документ удостоверяващ строителната стойност на обекта;

6.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал.1

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета