1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Номер на услугата (ИИСДА)

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 6 и чл. 143, ал. 2

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост;
3. Виза за проектиране - съгласно чл. 140 от ЗУТ, когато е необходимо /чл.12, ал.3; чл. 41, ал. 2; чл.50, 51 и 59; чл. 133, ал.6; чл. 134, ал. 6 от ЗУТ/
4. Три копия на ИП с обхват и съдържание, определени с Наредба
4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на ИП;
5.Становище или решение на РИОСВ - Варна за ОВОС;

6. Оценка за съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите (за обекти I или II категория задължителен комплексен доклад);
7. Предварителна оценка на ИИП за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите;
8. Оценка за съответствие на част "Конструктивна", от лица, включени в смисъла на КИИП;
9. Положително становище от РД "ПБЗИ" за строежа I и II категория;
10 Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
11. Документи за съгласия от заинтересувани лица - ако това е необходимо;
12. Документ за платена такса

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал.1

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета