В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал. 3

Необходими документи

1.      Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ: (отбележете със знак T приложимото)

  • Нотариален акт за собственост;
  • Разрешение за строеж;
  • Договор за концесия;
  • Други документи, които са  предвидени в специален/и закон/и...................................................................................................................

 

2.      Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и ал. 7  от ЗУТ,  което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а,  ал. 7 от ЗУТ: (отбележете със знак T приложимото)

  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерство на околната среда и водите  или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);
  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);
  • Опорен план.

3.......................................................................................................

Срок на изпълнение

14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета