1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал. 3

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост, легитимиращи заявителя, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ;
3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, ал.1 и ал.2;
4. Становище или решение на РИОСВ - Варна за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР;
5. Съгласуване с Министерство на културата на заданието по чл. 125 от ЗУТ;
6. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ;
7. Съгласуване с други специализирани администрации или експлоатационни дружества, ако това е необходимо.

Срок на изпълнение

14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета