В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014 - 2020 г.

      Съгласно Закона за регионално развитие „Областната стратегия за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие".
      В контекста на Закона , Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Добрич е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който е синхронизиран с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.
      Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на аналогичните документи от Национално и регионално ниво и служи за ориентир при разработването на общинските планове за развитие на съставните общини на областта .
 
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета