В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Индустриална симбиозна стратегия SYMNET

     Черноморският регион обхваща по-голямата част от територията на 17 страни, шест от които граничат пряко с Черно море. Населението на целия регион е около 320 милиона души. Черноморският басейн е област в Черноморския регион, населявана от около 160 милиона души. Повечето от страните в басейна са с бърз икономически растеж и значителна промишленост спрямо развитите страни. Оттам, необходимостта от суровини и природни ресурси нараства бързо, както и отрицателното въздействие върху околната среда. През последните няколко десетилетия, използването на ресурсите в Черноморския регион е неустойчиво и състоянието на естествената среда на басейна е драстично влошено по отношение на вече ограничените ресурси, биоразнообразие, естетическа и рекреационна стойност. Освен това, предвид географската структура на региона, същият се очаква да бъде силно засегнат от климатичните промени.

    По тези причини, въпросите за управлението на природните ресурси и промишлените дейности, генерирането и изхвърлянето на отпадъци, енергийната ефективност и необходимостта от суровини за промишлеността, стават все по-неотложни за страните в региона. Поради факта, обаче, че ресурсите се управляват и експлоатират от различни области, администрации, организации и хора, "трагедията на общата собственост" (дилема, произтичаща от ситуацията, в която голям брой лица, действащи независимо едно от друго и рационално отчитащи собствените си лични интереси, накрая ще изчерпят общите ограничени ресурси, дори когато е очевидно, че никой няма дългосрочен интерес от това) личи ясно при управлението на природните ресурси в Черноморския регион и за жалост не може да бъде избегната поради множеството различни интереси на заинтересованите страни.

    Ако тези проблеми не бъдат преодолени скоро, е възможно наличните природни ресурси да станат недостатъчни за посрещане на нуждите на общностите и икономиките, които ги използват. В тази връзка, Индустриалната симбиозна мрежа за опазване на околната среда и устойчиво развитие на Черноморския басейн (SymNet) е създадена като проект, финансиран с подкрепата на Европейския съюз по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013", чиято цел е минимизиране на деградацията на околната среда и едновременно стимулиране на икономическото и социално развитие на Черноморския басейн посредством система за индустриална симбиоза като нов и иновативен подход. Общата цел на проекта е създаване на нова система, в полза както на производителите, така и на потребителите, като същевременно се редуцира влошаването на околната среда на Черноморския басейн.

    Предвид това, партньорите по Проект SymNet от България (Институт по океанология- Българска академия на науките, Варна), Турция (Озйегин Университет- Център по енергетика, околна среда и икономика и Европейска пионерска асоциация- Истанбул), Румъния (Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа", Констанца) и Молдова (Агенция за иновации и трансфер на технологии, Академия на науките- Молдова, Кишинев) се събраха през 2009г. и разработиха основните принципи на Платформа за индустриална симбиоза, чрез която ще се повиши сътрудничеството между индустриите и управляващите в Черноморския басейн, в полза както за търговията, така и за опазването на околната среда.

     Докладът за индустриална симбиозна стратегия, като основен резултат от Проект SymNet, заедно с Платформата за индустриална симбиоза на Черноморския район, обобщава характеристиките, проблемите и нуждите на Черноморския регион, дефинира понятието и видовете индустриална симбиоза, описва подход за прилагането й, представя основни констатации за четирите целеви сектора, възможни сценарии за индустриална симбиоза и резултати от анализа на тези сценарии.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета