Националната стратегия за младежта 2010 -2020

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България. Областният план за младежта, разработен от Областна администрация - гр.Добрич, е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинските администрации, намиращи се на територията на Област Добрич и национална политика за младите хора.

Настоящия Годишен план за младежта 2014 г. се приема в изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. (Обн.-ДВ, бр.31 от 20.04.2012 г., изм.ДВ.бр.68 от 02.08.2013 г.) и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. Тези два документа формират държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.

В изпълнение на чл.13 и чл.14 от глава Втора на Закона за младежта, Областните управители осигуряват провеждането на държавната политика за младежта на територията на съответната област и изготвят областните планове за младежта, като обобщават общинските планове за младежта.

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвят и утвърждават общинските годишни планове за младежта за текущата година. Тези документи определят целите и приоритетите на общинските политики за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането им.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета