Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена, проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата”

  Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал публична покана на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществените поръчки с предмет:   Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата" и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена, проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата", заедно с изготвяне на технически проект за извършване на почистване на затлаченото речно корито, който осигурява отвеждането на оразмерителните водни количества при преминаване на висока вълна в резултат на обилни валежи и интензивно снеготопене във водосборната област на река Батова.

 Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=335

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/ , с уникален код 9051437           http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051437

Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 28.03.2016 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета