В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Наименование на услугата според ИИСДА

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл.192, ал.3, чл.193, ал.4 и чл.210  

Необходими документи

1.      Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на сервитутно право и доказващи изпълнението на условията по чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ;

2.      Документ за плащане на учреденото право, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт

 Няма предвиден срок

Такса

Съгласно приетата цена на правото на прокарване/преминаване.

Начин на плащане

По банков път


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета