2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Наименование на услугата според ИИСДА

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл.192, ал.3, чл.193, ал.4 и чл.210  

Необходими документи

1.      Заявление по образец;

2.      Технически проект за прокарването/преминаването;

3.      Заповед на Областния управител за определяне на лицензиран оценител за изготвяне експертна оценка и определяне цена на прокарването/преминаването (вътрешен);

4.      Изготвена експертна оценка от лицензиран оценител за определяне цена на прокарването/преминаването (вътрешен);

5.      Протокол от комисия, по чл.210 от Закона за устройство на територията, за приемане на определената цена на прокарването/преминаването (вътрешен);

6.      Документ за платена цена на правото на прокарване/преминаване.

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт

 Няма предвиден срок

Такса

Съгласно приетата цена на правото на прокарване/преминаване.

Начин на плащане

По банков път


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета