В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

2529 Позволително за ползване на лечебните растения

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2529

 Позволително за ползване на лечебните растения

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

Областен управител

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Независимост" №5, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)601200 655416 601403
Факс: (058)601249
Адрес на електронна поща: governor@dobrich.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

Списък на лицата, с които се организира събирането;
Други документи, при необходимост Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

 

Начини на заявяване на услугата.

Със заявление на гише в звено за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звено за административно обслужване

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

www.dobrich.government.bg

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

едногодишен

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начина на плащане.

Дължимите такси при осъществяване на ползването са определени в чл. 1 от Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното (чл. 2 от Тарифата).

По банков път

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Министър-председател

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Позволителното може да бъде оспорвано по реда на АПК пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета