Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна администрация – Добрич

Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществените поръчки с предмет: Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна администрация – Добрич

        Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА,  http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=399

        Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9059576 и линк  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059576

        Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 13.12.2016 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета