Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2020г. на територията на неохраняемите морски плажове на територията на област Добрич

     Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2020 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област Добрич: „Космос“, “Крапец-север“ (без част 3), „Шабла“, „Добруджа-север 1“, „Добруджа-север 2“, „Болата“ и „Фиш-Фиш нов““.

     Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=417

     Обявата за обществена поръчка   е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/ , с уникален код 01186-2020-000  

    Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 04.06.2020 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета