В Областния регистър вече фигурират 89 военни паметници

     Днес, 28 декември, в изпълнение на изискванията на Закона за военните паметници и Указания на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници", ръководено от секретаря на комисията главен експерт Красимир Куртев. Повод за свикване на заседанието бе необходимостта от актуализиране на Областния регистър с включване на военен паметник от община Крушари.

     Водещият запозна присъстващите с постъпилото предложение от община Крушари за включване в регистъра на "Паметник на загиналите в Отечествената война от селищна система Крушари", за който общината не е разполагала по- рано с напълно комплектовани данни.

     След като бяха разгледани и коментирани постъпилите материали, комисията съгласува документите и прие предложението паметникът да бъде включен в Областния регистър „Военни паметници". Секретарят на Областната комисия ще подготви и изпрати в Министерство на отбраната пакета-документи за включване в Националния регистър „Военни паметници".

     По втора точка от дневния ред, бе  представен Отчета за дейността на комисията през изтеклата година.

     Припомнено бе, че създаденият Областен регистър „Военни паметници" включва вече 89 паметника, намиращи се на територията на област Добрич. Съответно по общини:

- гр. Добрич - 8 бр.;

- Каварна - 2 бр.;

- Тервел - 9 бр.;

- Генерал Тошево - 9 бр.;

- Шабла - 3 бр.;

- Крушари - 7 бр.;

- Балчик - 10 бр.;

- Добричка - 41 бр.

     През 2011 г. в комисията са били внесени и съгласувани документи за паметници, нуждаещи се от спешен ремонт от община Добричка на стойност 2 605 лв., но средства не са отпуснати.

     В Областния регистър „Военни паметници" през 2011 г. са включени два паметника, които са били пропуснати при създаването на регистъра. Очакванията са да има и още, защото Добруджа е осеяна с костите на загинали войни, паметниците издигнати от признателните люде са много и е възможно да не са били обхванати всички наведнъж.

     В края на заседанието, секретарят на комисията гл. експерт Красимир Куртев припомни на представителите на общините, че при подаване на документи с искане за финансиране на паметници в тежко състояние, нуждаещи се от спешен ремонт, съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за военните паметници, количествено-стойностните сметки (КСС)  е необходимо да бъдат придружени с богат снимков материал, защото визуалното представяне на проблема е силен мотив.
Актуално

съобщение

анкета