Проверки и периодичен контрол на водоемите в областта

     Констатациите от извършените проверки към момента сочат, че няма пряка опасност за инциденти в населените места. Изпратени са предписания към собствениците и ползвателите на водоеми за намаляване на нивото на водата.

     На територията на област Добрич има 42 язовира, от които 27 са завирени /с вода/, останалите са сухи.

     Според собствеността:

- 35 язовира са общинска собственост,

- 4 бр. са собственост на „Напоителни системи"ЕАД Варна /яз. Одринци, яз. Малка Смолница, /община Добричка/, яз. Абрит /сух/ и яз. Залдапа /община Крушари/.

- 1 язовир е собственост на Сдружение за напояване „Батовска долина" - яз. Ляхово, Балчик,

- 1 язовир е отдаден под наем на сдружение „Ловно- рибарско дружество Добрич" - яз. Полк. Минково, община Добричка,

- 1 язовир е отдаден на концесия на сдружение „Дружество на ловците и риболовците" Ген. Тошево - яз. Дрян.

     Като потенциално опасни в област Добрич се водят 11 язовира, но те така са разположени, че дори да има скъсване на стена, няма опасност за инциденти. Този извод е направен при съвместните проверки от Областна администрация Добрич и НЕК „Язовири и каскади" към МИЕТ. Изготвени и изпратени са съответни предписания към собствениците и ползвателите  на водоемите за намаляване нивото на водата в язовирите.

     Областният управител е разпоредил периодичен контрол от служители на Областна администрация и ОД „ПБЗН", които днес и утре /21 и 22 февруари/ отново инспектират  водоемите в областта.

 
Актуално

съобщение

анкета