В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител на Добрич ще председателства заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 15 март от 10 часа ще се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /РСР СИР/. За същия ден от 11 ч. е насрочено и заседание на Регионалния координационен комитет, което ще се проведе след заседанието на Регионалния съвет за развитие. Двете заседания ще бъдат ръководени от Областния управител Желязко Желязков, който на ротационен принцип председателства Регионалния съвет за развитие.

     Дневен ред на заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район:

1.    Откриване на заседанието от г-н Желязко Желязков, Председател на РСР СИР и приемане на дневния ред

2.    Представяне на актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район съгласно чл. 18, ал., ал. 4, 5 и 6 от ЗРР след определяне броя и имената на представителите на общините в РСР СИР на заседания на Областните съвети за развитие във връзка с проведените Избори за местна власт 2011 (докладва Председателят на съвета)

3.    Избор на Заместник-председател на РСР СИР

4.    Обсъждане и приемане на промени в съставa на представителите на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район в Комитетите за  наблюдение на НСРР и ОП, членове на Регионалния координационен комитет към РСР СИР, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 6, ал. 3, т. 1 от ЗРР.  Приемане на решение за уведомяване на УО на НСРР и ОП относно направените промени (докладва Председателят на съвета)

5.    Приемане проекта на Протокол от заседанието на РСР СИР, проведено на 21.06.2011 г. и информация във връзка с изискванията на чл. 50, т. 5 от ППЗРР относно изпълнението на взетите решения (докладва Председателят на съвета)

6.    Обсъждане и приемане на проект на Годишната индикативна програма за работата на РСР СИР през 2012 г., съгласно чл. 49, т. 15 от ППЗРР, (докладва Председателят на съвета)

7.    Обсъждане и съгласуване на проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Търговище 2011-2015 година, съгласно чл. 19, т. 2 от ЗРР (докладва представител на ОА Търговище)

8.    Обсъждане и приемане, в съответствие с ППЗРР, на решения за подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР (докладва Председателят на съвета)

9.    Приемане на проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район решения, съгласно чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (докладва Председателят на съвета)

10. Други

11. Закриване на заседанието

 

Дневен ред на заседанието на Регионалния координационен комитет към  Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

15.03.2012 г. - 11.00 ч.

1.    Откриване на заседанието от г-н Желязко Желязков,  Областен управител на Област Добрич и Председател на РСР и РКК СИР и приемане на дневния ред

2.    Представяне на актуализирания състав на членовете на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - представителите на РСР СИР в Комитетите за  наблюдение на НСРР и ОП, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗРР (докладва Председателят на РКК)

3.    Приемане проекта на Протокола от заседанието на РКК РСР СИР, проведено на 21.06.2011 г. и информация относно изпълнението на взетите решения във връзка с изискванията на чл. 7, ал.1, т. 4 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР (докладва Председателят на РКК)

4.    Актуална информация съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район към 31.12.2011 г. (докладват представителите на УО на ОП в РКК)

5.    Актуална информация съгласно чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР относно проведени заседания на комитетите за наблюдение на оперативните програми (докладват представителите на РСР СИР в комитетите за наблюдение на оперативните програми)

6.    Обсъждане и приемане, в съответствие с Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, на решения за подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР (докладва Председателят на РКК)

7.    Приемане на проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район решения (докладва Председателят на РКК)

8.    Други

9.    Закриване на заседанието

 
Актуално

съобщение

анкета