Областният управител председателства и заседанието на Регионалния координационен комитет към РСР в СИР

Съобщение да средствата за масово осведомяване

     На 15.03.2012 г. в хотелски комплекс „Изида" - гр. Добрич бе проведено редовно заседание на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Желязко Желязков - областен  управител на Област Добрич, в качеството му на Председател на Регионалния координационен комитет за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

     На заседанието, с право да гласуват и вземат решения присъстваха 12 членове на Регионалния координационен комитет - областните управители на областите от Североизточен район, по един представител на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ и на Централното координационно звено,  представители на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми.

     Представени бяха, определените на проведеното по-рано заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР, нови представители на съвета и техните заместници в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ и на Оперативните програми /ОП/.

     Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми - членове на РКК предоставиха актуална информация относно напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР за 2011 г. Информацията бе подготвена в съответствие с изискванията на нормативните документи в сферата на регионалното развитие, които дефинират основната функция на РКК - осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми на територията на районите от ниво 2.

     Съгласно Вътрешните правила на РКК, беше представена и информация относно на участието на представителите на РСР СИР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка. Дейността на тези колективни органи е свързана с одобряване на общите критерии за избор на проекти и  с периодичното отчитане на съотношението между използваните ресурси и постигнатите резултати при изпълнението на оперативните програми, въз основа на което се вземат съответни  решения и се предприемат адекватни мерки.

     За подобряване на координацията между УО на ОП, РСР и РКК СИР бе взето решение членовете на комитета да изпратят свои предложения до Секретариата на РСР, относно усъвършенстване на механизма за осигуряване на актуална информация, свързана с изпълнението на операциите по съответните ОП на територията на Североизточен район. Предложените конструктивни промени ще се отнасят до съдържанието, формата и сроковете на изготвяните информационни справки и ще бъдат предмет на обсъждане  и приемане на следващото редовно заседание, в съответствие с Вътрешните правила за работа на РКК.

 

 
Актуално

съобщение

анкета