Областният управител и Фондация "Лумос" подписаха меморандум за разбирателство

     Днес, 19 март, в Областна администрация бе подписан меморандум за сътрудничество между Областния управител Желязко Желязков и националният представител на Лумос за България Росица Петрова. На срещата присъства и ресорният заместник областен управител д-р Катя Ганова.

     Документът изразява ангажимента на двете страни да работят активно в подкрепа на процеса на деинституционализация и да създадат предпоставки този труден и сложен процес да се случи  по най-добрия начин за всяко дете, живеещо на територията на област Добрич.

     Участниците в подписването на меморандума се спряха на целите, които ще се осъществяват в партньорски взаимоотношения и добра координация.

     Припомнено бе, че Лумос България оказва подкрепа на правителството и Държавната агенция за закрила на детето и развива демонстрационни модели в областите Варна и Добрич.
     По силата на меморандума Областна администрация Добрич и фондацията се съгласяват да обединят своите усилия в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и Плана за действие, като отчитат, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активна съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество. Областна администрация и фондация Лумос ще работят съвместно за реализация на дейности, целящи реална деинституционализация на грижите за децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа, Дома за медико-социални грижи за деца и Дома за деца с умствена изостаналост на територията на област Добрич, както и подкрепа на деца в риск и техните семейства. Те ще предприемат всички необходими действия от своята компетентност за гарантиране на устойчивост на резултатите и създадените услуги в посока преобразяване на живота на децата в неравностойно положение.

     В рамките на своите правомощия, като представител на държавата, Областният управител ще подпомага координацията на дейностите по деинституционализация на територията на област Добрич, като  осигурява включването на договорените нови услуги в Стратегията за развитие на социалните услуги в област Добрич, ще оказва съдействие за координиране на изпълнението на плановете за закриване на домовете, базирани в различните общини,  както и за развитието на услугата приемна грижа в областта.

 
Актуално

съобщение

анкета