Координационна среща във връзка с изграждането на газопровода Добрич - Силистра

     Срещата е инициирана от Областния управител на Силистра Николай Димов, а домакин бе Желязко Желязков, Областен управител на Добрич. Участие взеха всички заинтересовани страни - представители на „Булгартрансгаз" ЕАД - фирмата, която ще изгражда газо-преносната мрежа от Добрич до Силистра и автоматичната газо-разпределителна станция „Силистра", както и кметовете на общини Добричка, Тервел, Силистра и Кайнарджа. На поканата се отзова и народният представител Стефан Господинов от Силистра, както и представител на МИЕТ.

     В рамките на срещата, участниците обсъдиха хода на проекта „Преносен газопровод високо налягане и съоръженията към него - Силистра" и се спряха по- конкретно на въпроси със следната проблематика:

- по отчуждаване на имот в с. Росеново, община Добричка, за площадка на „Отчистителна станция",

- по получаване право на преминаване след одобряване на ПУП-ПП от МРРБ и обезщетяване на собствениците на имоти, върху които е възникнал сервитут, изготвяне на оценки по чл. 210, ал. 5 от Закона за устройство на територията,

- заплащане на определените оценки /въпрос от компетенциите на община Добричка и „Булгартрансгаз" ЕАД/,

- въпросът за избор на изпълнител на „Преносен газопровод високо налягане Добрич - Силистра и АГРС Силистра" - /който е от компетенцията на „Булгартрансгаз"/.

     В рамките на работната среща, представителите на инвеститора благодариха на местните влести за добрата воля и съдействието, и увериха, че провеждат последователна политика за развитието на газопреносната система, което е предпоставка за подобряване на пазарната среда в различните региони на страната. Като съинвеститори, те са заинтересовани да се реализира строителството на газопровода  във възможни най- кратки срокове.  Присъстващите бяха информирани за реализираните етапи в изпълнението на обекта. Стана ясно, че са възникнали  трудности при уреждане на вещно- правните отношения и обезщетяването на собствениците на част от засегнатите поземлени имоти по трасето. Поради този факт, фирмата е пристъпила към процедура по реда на Закона за енергетиката и Закона за държавната собственост за отчуждаване в полза на държавата на необходимите площи за изграждане на площадки за обекта преносен газопровод.

     В заключение от „Булгартрансгаз" ЕАД увериха, че ще решат съществуващите проблеми със съдействието на останалите заинтересовани страни и ще реализират проекта в оптимални срокове. Към настоящия момент е в ход тръжна процедура за избор на Изпълнител на строителството на обекта.

     Областните управители Желязко Желязков и Николай Димов заявиха подкрепа от страна на институциите, които оглавяват и споделиха увереността, че при добър синхрон реализирането на проекта ще бъде ускорено, така че през септември да започне ефективното строителство на газопровода.

     Припомняме, че с решение № 615 на Министерски съвет  от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение.

Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Газопроводът ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини - Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища и е с дължина 79,670 км.

Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. От тях 75% - са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от „Булгартрансгаз" ЕАД.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета