Държавата спечели делото за Русалка

     На свое заседание на 19 април Окръжен съд - Добрич, установи, че въпросният имот е част от 300 дка „залесена горска площ" от Държавния горски фонд, предоставена за строителството на Ваканционно селище „Русалка". Съдът  отмени нотариален акт от 16.06.2009 г. само в частта на констатираното право на собственост на „Русалка тур" ООД върху същия поземлен имот.

     Делото в Окръжен съд - Добрич, е образувано по иск на министъра на Земеделието и храните, като представляващ държавата.

     Окръжен съд - Добрич, призна за установено по отношение на „Русалка тур" ООД - гр. Созопол, и на „Паррус" ЕООД - гр. София, правото на собственост на държавата, представлявана от министъра на Земеделието и храните, върху поземлен имот в землището на село Св. Никола, община Каварна с площ от 182 570 кв. м. и предназначение - горска територия. Съдът осъди „Паррус" ООД да предаде на държавата владението върху посочения имот. Окръжен съд - Добрич, отмени нотариален акт от 16.06.2009 г. само в частта на констатираното право на собственост на „Русалка тур" ООД върху същия поземлен имот.

     В хода на делото Окръжен съд - Добрич, установи, че въпросният имот е част от 300 дка „залесена горска площ" от Държавния горски фонд, предоставена за строителството на Ваканционно селище „Русалка". Държавната фирма „ВС-Русалка" не е имала право на стопанисване и управление върху земята. Затова Окръжен съд - Добрич, приема, че щом спорният имот не е предоставен на Държавна фирма „ВС-Русалка" за стопанисване и липсва като актив /за разлика от сградите/ по счетоводния й баланс към датата на преобразуването й в Еднолично търговско дружество с държавно имущество, той не е станал част от имуществото на Еднолично търговско дружество „Ваканционно селище - Русалка" ЕАД. Правото на собственост не е преминало от държавата към това дружество по Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отменен/. Записването на земята като актив в счетоводния баланс на ответника „Русалка тур" ООД не е годно основание за придобиването й. Това записване е послужило за издаването на нотариален акт от 16.06.2009 г. за право на собственост върху осем имота, един от които е спорният. Окръжен съд - Добрич, посочва, че нотариалният акт съставлява невярно удостоверяване на правото на собственост.

     Решението на Окръжен съд - Добрич, подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

     Повече за Решението на Окръжен съд - Добрич, можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета