Проведе се заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

 

На 02.05.2012 г. под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев се проведе Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ),  назначен със Заповед № РД-11-10-89 от 02.05.2012 г. на Областния управител на област Добрич, за разглеждане и приемане частите на внесения със заявление № РЗ-01-06-876/26.04.2012г. Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: Кабелна линия 110kV "МУСОН" Генерал Тошево  Шабла" с подобекти: „Кабелна линия 110kV "МУСОН" от подстанция „Черноморци" 35/110kV до подстанция „Устрем" 400/110kV" на територията на община Генерал Тошево и община Шабла и „Кабелна линия 110kV "ПАСАТ" от подстанция „Смин" 35/110kV до подстанция „Черноморци" 35/110kV" на територията на община Шабла с възложител „КОНСОРЦИУМ УИНД ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 201391696, със седалище и адрес на управление в с. Захари Стояново, област Добрич, община Шабла, ул. „Първа" № 12, представлявано от управителя Любов Дамянова Лазарова.

     След направената презентация и последвалите обсъждания и разискване,  ОЕСУТ с пълно единодушие прие следното Решение:

  • 1. Изразява принципно съгласие, като приема частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Кабелна линия 110kV "МУСОН" Генерал Тошево Шабла" с подобекти: „Кабелна линия 110kV "МУСОН" от подстанция „Черноморци" 35/110kV до подстанция „Устрем" 400/110kV" на територията на община Генерал Тошево и община Шабла и „Кабелна линия 110kV "ПАСАТ" от подстанция „Смин" 35/110kV до подстанция „Черноморци" 35/110kV" на територията на община Шабла и предлага Областния управител на област Добрич да издаде заповед на основание чл. 150, ал. 3 и ал.6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.129, ал. 3 и чл.145, ал.2 от Закона за устройство на територията за одобряване на частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива, както следва:
  • - ПУП - Парцеларен план за обект Кабелна линия 110kV "МУСОН" Генерал Тошево Шабла" с подобекти: „Кабелна линия 110kV "МУСОН" от подстанция „Черноморци" 35/110kV до подстанция „Устрем" 400/110kV" на територията на община Генерал Тошево и община Шабла и „Кабелна линия 110kV "ПАСАТ" от подстанция „Смин" 35/110kV до подстанция „Черноморци" 35/110kV" на територията на община Шабла;
  • - Инвестиционен проект: част „Кабелна елелктропроводна линия", фаза: Технически проект; част: „Заземяване на кабелните екрани", фаза: Технически проект; част „Избор на компенсационни шунтови реактори", фаза: Технически проект; част „Геодезия", фаза; Технически проект; част: „Временна организация и безопасност на движението", фаза: Технически проект; част: "Пожарна безопасност", фаза: Технически проект; част „План за безопасност и здраве", фаза: Технически проект;
  • 2. Изразява становище, че издаването на заповедта, съгласно взетото решение по т. 1 от настоящия протокол и представените документи от възложителя на КПИИ са необходими и достатъчни за издаване на Разрешение за строеж на обект Кабелна линия 110kV "МУСОН" Генерал Тошево Шабла" с подобекти: „Кабелна линия 110kV "МУСОН" от подстанция „Черноморци" 35/110kV до подстанция „Устрем" 400/110kV" на територията на община Генерал Тошево и община Шабла и „Кабелна линия 110kV "ПАСАТ" от подстанция „Смин" 35/110kV до подстанция „Черноморци" 35/110kV" на територията на община Шабла.

 

 
Актуално

съобщение

анкета