Със Заповед на Областния управител се определят зоните за къпане

 

З А П О В Е Д

РД-11-10-96

Добрич, 08.05.2012г.

     На основание, чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, в изпълнение изискванията на чл. 41, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите и чл. 23 от Наредба №5/30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите,

Н А Р Е Ж Д А М:

  • 1. Определям зоните с води, разрешени за общо ползване за къпане през летния сезон на 2012 година (от 09 май до 30 септември), прилежащи към плажовете на Черно море на територията на област Добрич, както следва:

 

ЗОНИ ЗА КЪПАНЕ

ОСНОВНИ ГРАНИЧНИ ТОЧКИ

НА ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ

МОРСКИ ПЛАЖОВЕ

ПОПАДАЩИ В ЗОНАТА ЗА КЪПАНЕ

ОТ ТОЧКА

ДО ТОЧКА

НАИМЕНОВАНИЕ И ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИНА

1

2

3

4

5

6

7

I

1

12

1.

"Дуранкулак - север 1"

неохраняем

Шабла

II

13

16

2.

"Дуранкулак - север 2"

неохраняем

Шабла

III

17

32

3.

"Къмпинг „Чайка"(„Космос")

неохраняем

Шабла

4.

"Дуранкулак - езеро"

неохраняем

Шабла

5.

"Крапец - север"

неохраняем

Шабла

6.

"Крапец - централен 1"

неохраняем

Шабла

IV

33

44

7.

"Крапец - централен 2"

неохраняем

Шабла

8.

"Къмпинг "Добруджа"

неохраняем

Шабла

9.

"Шабленска тузла"

неохраняем

Шабла

V

45

47

10.

КК "Русалка - Малък плаж"

неохраняем

Каварна

11.

КК "Русалка - Голям плаж"

неохраняем

Каварна

12.

КК "Русалка - Хелинга"

неохраняем

Каварна

VI

48

49а

13.

КК "Русалка - Бейби плаж"

неохраняем

Каварна

14.

КК "Русалка - Каяк"

неохраняем

Каварна

15.

КК "Русалка - Централен плаж"

неохраняем

Каварна

VII

50

51

16.

"Болата"

неохраняем

Каварна

VIII

52

53

17.

"Каварна централен"

неохраняем

Каварна

IXа

91

91г

18.

"Божурец- Топола 3"

Под наем от Областен управител

Каварна

IХб

91д

91з

19.

"Божурец- Топола 2"

Под наем от Областен управител

Каварна

IXв

92

92в

20.

"Божурец- Топола 1"

Под наем от Областен управител

Каварна

X

54

58

21.

"Иканталъка 2"

неохраняем

Каварна

XI

59

64

22.

"Иканталъка I

Под наем от Областен управител

Каварна

23.

"СБА"

Под наем от Областен управител

Каварна

XII

65

68

24.

"Тузлата"

Под наем от Областен управител

Балчик

XIII

93

94

25.

"Робинзон 2"

неохраняем

Балчик

XIV

69

71

26.

"Вили "Чайка" - гр. Балчик

Под наем от Областен управител

Балчик

27.

"Балчик - централен"

Под наем от Областен управител

Балчик

XV

72

73

28.

"Нов плаж Балчик"

Под наем от Областен управител

Балчик

XVI

74

78

29.

"Балчик - Двореца"

Под наем от МРРБ

Балчик

XVII

95

96

30.

"Овчаровски плаж"

неохраняем

Балчик

XVIII

79

83

31.

"Фиш - фиш"

неохраняем

Балчик

XIX

84

90

32.

"Моби Дик"

Концесия от МРРБ

Балчик

33.

„Ресторант 789"

неохраняем

Балчик

34.

"Албена"

Концесия от МРРБ

Балчик

35.

"Батовски

Концесия от МРРБ

Балчик

36.

"Кранево - север"

Концесия от МРРБ

Балчик

37.

"Кранево - централен

Под наем от МРРБ

Балчик

38.

"Кранево - Международен детски лагер"

Под наем от Областен управител

Балчик

39.

"Кранево - юг"

Концесия от МРРБ

Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2. С цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организиране на водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи на неохраняемите морски плажове на територията на област Добрич, кметовете на:
  • 2.1. Община Шабла за морските плажове: "Дуранкулак - север 1", "Дуранкулак - север 2", "Къмпинг „Чайка"(„Космос"), "Дуранкулак - езеро", "Крапец - север", "Крапец - централен 1", "Крапец - централен 2", "Къмпинг "Добруджа", "Шабленска тузла";
  • 2.2. Община Каварна за морските плажове: КК "Русалка"Болата", "Каварна централен", "Иканталъка 2";
  • 2.3. Община Балчик за морските плажове: "Робинзон 2", "Овчаровски плаж", "Фиш - фиш"

да поставят незабавно табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!" на български, английски, немски и руски език.

  • 3. За определените зони с води, разрешени за общо ползване за къпане на територията на съответните общини от област Добрич, кметовете на общините със заповед да определят разрешените за къпане места.
  • 4. Настоящата заповед да се изпрати на РЗИ - Добрич, РЗИ - Варна Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - Варна, кметовете на общините от област Добрич и Областен съвет на Български червен кръст - Добрич.

Настоящата заповед да се постави на видно място в сградите на общините от област Добрич, информационното табло на Областна администрация - Добрич, да се обяви на интернет страницата на Областния управител на област Добрич и се публикува в един местен вестник. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация - Добрич.

                                               ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ :    /п/

                                                                                 (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)

 

 
Актуално

съобщение

анкета