В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Подобряване на координацията при провеждане на държавната политика в областта – тема на работна среща

prev next

     Днес, 11 май, се проведе работна среща с ръководители и представители на териториалните звена на централната изпълнителна власт в област Добрич. Със Заповед на Областния управител Желязко Желязков са утвърдени Правила за взаимодействие между Областния управител и ръководителите на структури.

     В изпълнение на Общите правила за подобряване организацията на работа на областните администрации, утвърдени със Заповед на Министър-председателя на Р България, Областният управител свика нарочна работна среща.

     Основна тема, бе подобряването на координацията, обмена на информация и съгласуваност в действията при провеждане на държавната политика в областта. За оптимизиране на функционалната компетентност на Областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище, са изготвени и предварително изпратени на участниците в срещата „Правила за взаимодействие между Областния управител и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт в област Добрич".

     Областният управител Ж. Желязков маркира някои акценти от Правилата, които са в контекста на взаимодействието със структурите; координацията и контрола върху актовете на техните ръководители и др. Правилата за взаимодействие включват активно използване на Регионалния и Областния съвет и комисиите към него. За работата си в тези органи, ръководителите на звена правят мотивирани предложения, становища по проекти и др., и участват активно в съответните заседания. В 10- дневен срок след края на всяко тримесечие, те са длъжни да предоставят на Областния управител отчет за дейността си.

     Областният управител заяви пред присъстващите, че ще бъде категоричен и безкомпромисен в изискването си за изпълнението на секторните политики по места. Отговорност за това носят ръководителите на съответните структури. От тяхната работа зависи имиджа на провежданата държавна политика на територията на област Добрич.

     „Всеки е длъжен да изпълнява задълженията си според нормативните документи, няма да позволя на никой да уронва престижа на държавата! Променете си нагласата, въведете ред и дисциплина сред подчинените си. Заплатаджии не ни трябват - те не допринасят с нищо за ефективната работа на екипа ви!" - категоричен бе Областният управител, повтаряйки, че ще бъде безкомпромисен по отношение на допуснати нередности, грубо отношение при обслужването на гражданите или създаването на административни пречки при извършването на услуги за населението.

     При необходимост, Областният управител обеща подкрепа в комуникацията с Агенции или други висши инстанции от столицата. 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета