В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ВАС се произнесе в полза на държавата и по последното дело за Дамбата

     ВАС се произнесе по последното дело за Дамба „Албена - Балчик": неправомерно продаден имот публична държавна собственост на „Зари СС" ЕООД от бившия областен управител на Добрич.

     Излезе последното решение на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура-Добрич за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти - частна държавна собственост. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти" и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица".

     ВАС остави в сила решението на Добричкия административен съд (№ 99/20.07.2011г.), което гласи: "ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура Добрич нищожността на Заповед №РД-11-04-58/25.05.2009г., с която Областният управител на Област с административен център Добрич НАРЕЖДА: Определя „Зари - СС" ООД за купувач на недвижим имот частна държавна собственост, а именно земя с площ от 5 930 кв.м., представляваща ПИ №300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК."

     ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на РБ, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.

     От доказателствата по делото безспорно е установено, че имотът изцяло е образуван от имот, в който е включено брегоукрепително съоражение Дамба Албена-Балчик. Имотът е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица. Решението на Върховния административен съд  е окончателно.

     Припомняме, че това е последното от осемте дела за Дамба „Албена - Балчик",  по които ВАС се произнася в полза на държавата.

     ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ: След като вече приключи административното производство, Областният управител Желязко Желязков ще предприеме действия по възобновяване на гражданско дело №620 от 2010 г. по описа на Окръжен съд Добрич.

     Делото е образувано по искова молба на Държавата, представлявана от МРРБ чрез пълномощника Областен управител на Добрич, за прогласяване нищожността на договор №570 от 13 юли 2009 г. за продажба на правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, а именно - земя, с площ 5930 кв.м, представляваща поземлен имот №02508.90.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, сключен между Държавата, представлявана от Ердинч Илияз Хаджиев - Областен управител на област Добрич, като Продавач и "Зари СС"ООД, като Купувач, поради противоречие със закона и невъзможен предмет, както и да признае за установено по отношение на "Зари СС", че недвижимият имот е собственост на държавата и да го осъди да предаде владението върху имота.

 
Актуално

съобщение

анкета