Обява за търг

 

О Б Я В А

     Областният управител на област Добрич със Заповед № РД-11-10-102/11.05.2012г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, както следва:

- морски плаж „Къмпинг „Чайка"(„Космос")", находящ се в община Шабла, област Добрич с активна плажна площ  15035 кв.м.;

- морски плаж „Шабленска тузла", находящ се в община Шабла, област Добрич, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 376/19.05.1998 г., с активна плажна площ  46667 кв.м.;

- морски плаж „Къмпинг „Добруджа", находящ се в община Шабла, област Добрич, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 376/19.05.1998 г., с активна плажна площ  29692 кв.м.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2012 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация - Добрич.

Начална годишна наемна цена на обектите, както следва:

- морски плаж „Къмпинг „Чайка"(„Космос")" с начална тръжна цена 17192 (седемнадесет хиляди сто деветдесет и два) лева с включен ДДС;  

- морски плаж „Шабленска тузла" с начална тръжна цена 16937 (шестнадесет хиляди деветстотин тридесет и седем) лева с включен ДДС;

- морски плаж „Къмпинг „Добруджа" с начална тръжна цена 30 525 (тридесет хиляди петстотин двадесет и пет) лева с включен ДДС;

Срок на наемното отношение - пет години.

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в „Бюро за комплексно обслужване" в сградата на Областна администрация - Добрич, ет. I , всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на Областна администрация - Добрич - IBAN: BG 88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC: UNCR BGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", ОФИС ГРАД ДОБРИЧ.

Заявления за участие в търга се приемат в „Бюро за комплексно обслужване" в сградата на Областна администрация - Добрич, ет. I всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. до 30.05.2012г.(включително).

Оглед на обекта - свободен.
          Телефони за информация относно търга: 058/ 655430, 058/655410

 
Актуално

съобщение

анкета