Експерт от Областна администрация проучва румънски опит по проект

  files/upload/symbol/opac.JPG

      Като партньор по проекта  „За прозрачни и открити областни и общински администрации",  Областна администрация - Добрич има задължението /в изпълнение на дейност 3/ да определи експерт за  проучване на  добри практики в държави- членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията, и адаптиране за прилагането им на местно ниво.

     Старши експерт Левент Назим от Областна администрация е определен да извърши проучването в Румъния, в работна група  с експерт от община Шумен. В периода от 27 до 30 април ще бъде събрана информация по специално разработен въпросник, указващ методиката. Впоследствие на база изготвения от експертите доклад, ще бъде издаден наръчник.

     На 17 март бе официалното откриване на проекта „За прозрачни и открити областни и общински администрации", по който бенефициент  е Областна администрация- Варна, а партньори са областни администрации Добрич, Шумен и Търговище. Целта на проекта е да се повиши ефективността в работата на  администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.

     В период от 12 месеца ще се работи по повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса за административната дейност  чрез  предоставяне на по-широк достъп до обществената информация.

     В продължение на една година работата ще се фокусира върху  разработването на единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на предлаганите услуги от 4-те областни администрации  и 32 общински администрации на тяхна територия.
Актуално

съобщение

анкета