Планират се мерки за подобряване на грижата за деца с увреждания в ДДУИ, с.Крушари

prev next

     Срещата бе инициирана от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), която в партньорство с Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Министерство на здравеопазването, изпълнява проект „Детство за всички". Проектът се реализира като част от Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България".

     Повод за срещата бе желанието на ДАЗД, съвместно с Фондация „ЛУМОС", да предложат конкретни мерки за подобряване качеството на грижа за децата и младежите от Дома за деца с умствена изостаналост в с. Крушари, с фокус децата и младежите с тежки, множествени увреждания от блок II на Дома. Тази идея развиха в изказванията си председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов и ръководителят на проекта Доника Колева, които коментираха идентифицирани проблемни области, срещнати в хода на проектните дейности. Те се спряха на акценти от Плана за действие, като обърнаха внимание, че този план изисква организационна подкрепа и трябва да се изпълнява съвместно с всички ключови партньори, съзнателно ангажирани с потребностите от промяна. Изказващите се бяха единодушни, че  всички носят отговорност да бъдат опазени правата на болните деца, да се подобри качеството на предлаганите услуги. Но не бива да се подценява и работата с персонала, който се грижи за тях, бе подчертано в хода на разговорите.

     На този аспект обърна внимание и Областният управител, като домакин на срещата: достатъчен ли е броят на хората, които работят там и прави ли се необходимото да бъде мотивиран екипът, запита той и препоръча, предложените мерки да бъдат обезпечени с необходимия кадрови ресурс, да се проучи опитът в други домове. В тези заведения трябва да се подберат хора, които са добре подготвени, работят със сърце и са с „отворена душа" към проблемите на болните деца - това е задължително условие да се случи промяната, да се подобри качеството на живот и да се подготвят те за извеждане от институцията, каквато е същността на проекта - като част от Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България", обобщи Областният управител Желязко Желязков. А колкото до изключително важната роля на междуинституционалната подкрепа - тя зависи от всички партньори, в това число представителите на структури, които участваха в работната среща: фондация ЛУМОС, директорите на РДСП, РЗИ, РЗОК, РИО, кметът на Крушари, както и директорът на ДДУИ в общината.

 

 
Актуално

съобщение

анкета