Отговор на Областния управител във връзка с Протестно писмо на ВМРО - Добрич

     Във връзка с проведена среща на Областния управител Ж. Желязков с представители на вероизповеданието "Свидетели на Йехова" и последвало Протестно писмо от ВМРО - Добрич, Областният управител предоставя следния отговор: 

     Съгласно разпоредбите на конституцията на Република България, длъжността Областен управител е създадена като едноличен орган на изпълнителната власт. Статутът и правната уредба на неговите компетенции са уредени в Закона за администрацията и в Устройствения правилник на областните администрации.

     Изпълнявайки правомощията си, Областният управител отговаря за осигуряване на съответствие между националните и местни интереси - в този план негова задача е, да не допуска интересите на отделни общности и групи /етнически, религиозни и др./ да вземат връх над националните интереси и да се внася напрежение, което води до деформация в обществото и държавата.

     Като представител на държавната власт на една свободна, демократична европейска държава, каквато е Република България, Областният управител съблюдава Хартата на основните права на Европейския съюз: Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждение и свободата да изповядва своята религия индивидуално или колективно чрез богослужение, религиозни обреди и ритуали.

     В Европейската харта на основните права, е записано още равенство пред закона и недискриминация: „Забранена е всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса, етнически или социален произход, език, религия или убеждения..."

     Като представител на Закона, Областният управител Желязко Желязков заяви позицията си, че човек е свободен да избере своята религия, да види различните гледни точки, важното е, да бъде добър гражданин и да спазва закона.

     Достъп до институцията Областна администрация в град Добрич не е отказвана на никой. Всеки гражданин има право да се срещне с Областния управител по законноустановения ред и не може да бъде дискриминиран на основание вероизповедание.

     Наред с това, Областният управител няма да се поколебае да приложи силата на закона чрез своите правомощия, ако има сигнал за нарушаване на разпоредбите и законите в Република България на територията на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета