ПРОЕКТ „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ"

  files/upload/symbol/opac.JPG

     Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането й" на Проект А08-12-21/30.07.2008 год. „За прозрачни и открити областни и общински администрации", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет" чрез Европейския социален фонд, се предвижда проучване в тридесет и две общински администрации и четирите областни администрации от Североизточния район, което е възложено на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие"- Варна.

            Необходимата за проучването информация, изпълнителят „Агенция за регионално развитие"- Варна, възнамерява да набере чрез:

  • 1. Анкетиране и разговори със служителите от областните и общински администрации, които ще се проведат на 11,12 и 13 май, като ще се включат представители на висшето ръководство, началници на отдели и редови служители.
  • 2. Анкетиране на граждани и представители на бизнеса от област Добрич. Това ще се случи посредством попълване на вече разработени анкетни карти по време на организираните „приемни" за гражданите на 11, 12 и 13 май в Областна администрация Добрич и Община Добрич. В останалите седем общини от областта експертите, ангажирани с изпълнение на дейности по проекта, ще организират попълването на анкетни карти от граждани и бизнеса, посещаващи деловодството или информационния център на съответната община.
  • 3.  Организирането на „приемни" за гражданите:  ще бъдат открити в продължение на три дни в периода 11-13 май 2009 год. в сградите на Областна администрация Добрич и Община Добрич от 13 до 17 часа.

     Агенцията за регионална развитие- Варна също така ще направи изследване на публикациите в местните печатни издания, свързани с практическата отчетност и прозрачност в админстрациите за последната една година.

     Резултатите от проучването ще бъдат обощени в доклад, който ще бъде предоставен на всички областни и общински администрации- участници в проекта.

     Както вече бе споменавано в средствата за масово осведомяване, проектът „За прозрачни и открити областни и общински администрации" цели повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията. Също така ще се следи и за изпълнеие на следните специфични цели:

  1. Оптимизиране на съществуващата практика за отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации;
  2. Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса за административната дейност на областните и общински администрации чрез постигане на по-пълна отчетност и предоставяне на по-широк достъп до обществената информация;
  3. Проучване и адаптиране на добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността и отчетността на администрациите;
  4. Идентифициране мащабите и тенденциите за разпространение на корупцията в областните и общински администрации и свързаните с нея нагласи, действия, оценка и очаквания на обществеността за противодействието й;
  5. Разработване и използване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията в областните и общински администрации.

     Основен бенефициент на проекта е Областна администрация Варна със своите партньори областни администрации Добрич, Шумен, Търговище. Целевите групи са общините от Североизточния район за планиране, както и гражданите и бизнеса в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

 




Актуално

съобщение

анкета