ГОТОВИ ЗА ЗИМАТА

 

Днес 21.11.2007 г. от 10.00 ч. в зала "Европа", ОА се проведе заседание на щаба за кооординация и действие при усложнена зимна обстановка към ОУ. Заседанието бе открито и водено от зам.областния управител д-р Евгения Георгиева. Присъстваха кметовете на общините от областта, г-н Живко Гочев - директор на ОД "Гражданска защита" - Добрич и представители на: Областно Пътно управление,  "ВиК" - ЕООД, РЦЗ, МБАЛ, ЦСМП, РИОКОЗ,"Е.ОН България Мрежи", НЕК, ОД "Полиция", ОД "ПБЗН", сектор "Пътна полиция", Регионалния отдел на ДАИ, РКС и др.

Присъстващите докладваха за готовността на общините и областните структури за работа при усложнена зимна обстановка. Инж. Живко Гочев даде своите препоръки към участниците, относно предприемане на мерки във връзка с предстоящия зимен сезон, а именно:

  • организация на дейности по подготовка за зимният сезон
  • определяне на длъжностни лица за координация между организациите
  • организация по обобщаване на информацията, чрез назначените длъжностни лица
  • актуализиране на телефонни номера
  • определяне на дежурни автомобили и шофьори
  • осигуряване на отоплени помещения при възникнала аварийна ситуация
  • осигуряване превоз на ученици, учещи в друго населено място
  • среща с командирите на военни поделения /Балчик и Шабла/ за готовност от тяхна страна за съдействие

Всички препоръки и сроковете им за изпълнение са описани подробно в предписание, което е изпратено до всички общини.

 Присъстващите бяха запознати с измененията в нормативната уредба, свързана със защитата на населението при бедствия от  Божидар Бонев, гл. експерт "ОМП", Секретар на ОСС и УК.

Предвид изложените доклади на представителите на институциите, присъстващи на заседанието приеха решение, че Областният щаб за координация и действие при усложнена зимна обстановка приема докладите на всички общини и областни структури за готовността им за работа при зимни условия през сезон 2007 - 2008 г., като общото заключение е, че областните структури и общините са в готовност за работа през предстоящия зимен сезон.

 
Актуално

съобщение

анкета