Със Заповед на Областния управител се забранява движението, и паркирането на моторни превозни средства на територията на морските плажове и пясъчните дюни

 

З А П О В Е Д

№  РД-11-10-191

Добрич, 30.08.2012г.

     На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията и във връзка с чл. 31, ал. 1, т.3 от Закона за администрацията, чл. 7, ал.1, т.4 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 16 от Закона за опазване на околната среда и с оглед опазване здравето и безопасността на гражданите, ползващи морските плажове и пясъчните дюни на територията на област Добрич,   

Н А Р Е Ж Д А М:

  • 1. Забранявам движението, престоят и паркирането на всякакъв вид моторни превозни средства (леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, мотоциклети, селско-стопански машини, ATV и др.), верижни машини и пътни превозни средства с животинска тяга на територията на морските плажове и пясъчните дюни, находящи се в област Добрич с изключение на :
  • - моторни превозни средства, обслужващи почистването и поддържането на морските плажове;
  • - автомобили на спешна медицинска помощ;
  • - автомобили, осигуряващи пожарната безопасност.
  • 2. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация - Добрич, кметовете на общините Балчик, Каварна и Шабла, органите на Областна дирекция на МВР - Добрич и Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ" - Добрич.

     Настоящата заповед да се връчи на наемателите на морските плажове на територията на област Добрич, на кметовете на общините Балчик, Каварна и Шабла, директора на ОД на МВР - Добрич и началника на ОО „Контролна дейност - ДАИ" - Добрич.

     Настоящата заповед да се публикува в местната преса, на интернет - страницата на Областна администрация - Добрич и да се постави на видно място в сградата на Областна администрация - Добрич и административните сгради на  общините Балчик, Каварна и Шабла.   

     ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:.............         

             (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)
Актуално

съобщение

анкета