Конкурс за длъжността Младши експерт

 ОБЯВА

Областна  администрация гр. Добрич на основание Заповед   РД-11-10 - 214 от 14.09.2012 г. на Областен управител на Област Добрич, чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите:

 І . МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

с област на дейност регионално развитие и административен контрол

Дирекция ”Административен контрол, регионално развитие

и държавна собственост”,

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Висше ,Магистър.

1.2.  Години професионален опит: Не се изисква

1.3. Специалност по която е придобито образованието: Право.

1.4. Юридическа правоспособност.

2. Допълнителни условия, носещи предимство:

2.1. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с работата на служителя,WORD и информационни системи;

2.2. Други допълнителни изисквания:

2.1.Аналитична компетентност

2.2.Ориентация към резултати

2.3.Работа в екип

2.4.Комуникативна компетентност

2.5.Фокус на клиента

2.6.Професионална компетентност

3. Цел на длъжността:

Подпомага Областния управител при провеждането и осъществяването на контрол, сътрудничество, координация и взаимодействие с органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта, с органите на местното самоуправление.

4.Област на дейност за длъжността „Младши експерт” с област на дейност регионално развитие и административен контрол в дирекция ”Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”- осъществява контрол по спазване на законността на територията на областта; по законосъобразността на актовете на местната администрация и на органите на местното самоуправление;изготвяне на проекти за актове на Областния управител във връзка с предоставените му правомощия;координация и взаимодействие с местните власти;контрол по изпълнението на актовете на териториалните звена на централната власт.


5. Размер на основната заплата по нива и степени , определена за длъжността:

320,00 лв. – 1100,00 лв.

6.Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

7.Необходими документи за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие за конкурса /образец/;

7.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец/;

7.3.Автобиография CV формат;

7.4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация , които се изискват за длъжността;

7.5.Копие от документи удостоверяващи, продължителността на професионален опит или придобит ранг.

7.6. Свидетелство за юридическа правоспособност.

7.7. Копие от осигурителна , трудова или служебна книжка.

Формулярите по образец, да се представят всеки работен ден в Областна администрация гр. Добрич, Бюро „Комплексно обслужване”, ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

            На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсните длъжности.

9. Място и срок за подаване на документите:

            Кандидатите подават заявленията лично  или чрез упълномощено за това лице в Областна администрация гр. Добрич Бюро „Комплексно обслужване” ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

Лицата, определени да приемат документите извършват проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия.

След проверката с входящ номер и дата се регистрират само подадените заявления.

7. Срок за подаване на документите: до 14 дни от публикуването на обявата за провеждането на конкурса за длъжността „Младши експерт” с област на дейност регионално развитие и административен контрол  в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

            Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да бъде обявен на Информационното табло в сградата на Областна администрация гр. Добрич и публикуван в електронната й страница.

Обявата е публикувана във вестник „Нова добруджанска трибуна” и вестник

„ Добруджанска трибуна”, в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, в страницата на Областна администрация-www.dobrich.government.bg и е изнесена на информационното табло за обяви на Областна администрация град Добрич.

ІІ. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

с област на дейност държавна собственост

Дирекция ”Административен контрол, регионално развитие

и държавна собственост”,

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Висше ,Магистър.

1.2.  Години професионален опит: Не се изисква

1.3. Специалност по която е придобито образованието: Право.

1.4. Юридическа правоспособност.

2. Допълнителни условия, носещи предимство:

2.1. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с работата на служителя,WORD и информационни системи;

2.2. Други допълнителни изисквания:

2.1.Аналитична компетентност

2.2.Ориентация към резултати

2.3.Работа в екип

2.4.Комуникативна компетентност

2.5.Фокус на клиента

2.6.Професионална компетентност

3. Цел на длъжността:

Подпомага Областния управител в осигуряване  на правните действия по разпореждане с имоти държавна собственост.

4.Област на дейност за длъжността „Младши експерт” с област на дейност държавна собственост в дирекция ”Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”- разпореждане с имоти държавна собственост;обезщетяване на собствеността на одържавени имоти;сделки с компенсаторни инструменти.


5. Размер на основната заплата по нива и степени , определена за длъжността:

320,00 лв. – 1100,00 лв.

6.Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

7.Необходими документи за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие за конкурса /образец/;

7.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец/;

7.3.Автобиография CV формат;

7.4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация , които се изискват за длъжността;

7.5.Копие от документи удостоверяващи, продължителността на професионален опит или придобит ранг.

7.6. Свидетелство за юридическа правоспособност.

7.7. Копие от осигурителна , трудова или служебна книжка.

Формулярите по образец, да се представят всеки работен ден в Областна администрация гр. Добрич, Бюро „Комплексно обслужване”, ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

            На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсните длъжности.

9. Място и срок за подаване на документите:

            Кандидатите подават заявленията лично  или чрез упълномощено за това лице в Областна администрация гр. Добрич Бюро „Комплексно обслужване” ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

Лицата, определени да приемат документите извършват проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия.

След проверката с входящ номер и дата се регистрират само подадените заявления.

7. Срок за подаване на документите: до 14 дни от публикуването на обявата за провеждането на конкурса за длъжността „Младши експерт” с област на дейност регионално развитие и административен контрол  в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

            Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да бъде обявен на Информационното табло в сградата на Областна администрация гр. Добрич и публикуван в електронната й страница.

Обявата е публикувана във вестник „Нова добруджанска трибуна” и вестник

„ Добруджанска трибуна”, в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, в страницата на Областна администрация-www.dobrich.government.bg и е изнесена на информационното табло за обяви на Областна администрация град Добрич.

 

 
Актуално

съобщение

анкета