Регионалният съвет за развитие обсъди „Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

     На 04.10.2012 г. от 10.00 часа в Зала 2 на Областна администрация Шумен бе проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от Димитър Александров - областен  управител на Област Шумен, в качеството му на Председател на РСР СИР за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г

     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха членове на  РСР СИР - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     На заседанието с право на съвещателен глас присъстваха и кметове на общини от Североизточен район (извън представителите на общините в РСР) във връзка с подготовката и разработването на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.

     Съгласно приетия дневен ред, г-н Димитър Александров информира членовете за промени в състава на РСР СИР, на основание решения на МС от 26.07.2012 г. относно признаване представителността на национално равнище на организациите на работодателите и на работниците и служителите.   

     Акценти в работата на съвета бяха представените от Националния център за териториално развитие - ЕАД София, етап от подготовката на проект „Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. с кратък анализ на социално-икономическото състояние на СИР, както и проекта на Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., която ще се има предвид при разработването на стратегическите и плановите документи за регионално и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 г.

     Представител на Обединение "Регионални анализи за 2014+", София запозна  присъстващите с изготвения по проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." SWOT анализ на регионалното развитие в България.

     Членовете на Регионалния съвет за развитие в СИР и присъстващите кметовете на общини от района взеха активно участие с предложения, мнения и препоръки относно бъдещия Регионален план на СИР и определянето на ключовите за района цели и приоритети за следващия седемгодишен период, съобразно идентифицираните проблеми, специфика и потенциал за устойчиво и балансирано регионално и местно развитие.

     Беше представена и обобщената от Секретариата на РСР СИР информация относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през първото полугодие на 2012 г. Общо сключените и изпълнявани към 30.06.2012 г. в СИР договори по Оперативни програми, финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС са 420 на обща стойност 675 442 039,31 лева.

     В прикачения файл, можете да прочетете пресинформация за заседанието на РКК при РСР в Североизточен район.

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета